อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

นายสุรพล ศรีจวน
ประธานสภา
โทร.062-8946352

นายวิชัย การีรัตน์
รองประธานสภา
โทร.087-2336992

นายเกรียงไกร ประยูรยวง
เลขานุการสภา
โทร.084-2344717

นายธงชัย สุ่มมาตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร.081-0581708

นายวิรทธิ์ธร โคตรภักดี
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร.0821560481

นายรุ่งสัญญา โยวะกา
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร.097-2316194

นายพนมเทียน การีรัตน์
ส. อบต. หมู่ที่ 6
โทร.0801575799

นายประสงค์ ศรีวารมย์
ส. อบต. หมู่ที่ 8
โทร.084-5170658

นายสุพจน์ สุวรรณยุทธ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร.084-4205091

นายธนภัทร หาญภิรมย์
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร.095-2618351

นางรัชนีบูล ฉ่ำมณี
ส.อบต.หมูที่ 11
โทร.0817494235

นายวงเดือน สิทธิศักดิ์
ส.อบต.หมูที่ 12
โทร.087-3299429