อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

น.ส.นัฐภัสสร จันทระ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.090-6533-555

น.ส.ศศิณัฐ สรรพคุณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร.081-9605-677

นางสาวสาวิตรี หันไชเนาว์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.084-7890-925

นายณัฐพล จังพล
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.080-4293-811

นางสุวลักษณ์ โคตรวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.088-0265-692

นางสาวศิริญญา ดาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร.093-3706-680

น.ส.สุธิดา สิทธิศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร.093-0969-995

นางพวงเพชร แม่นทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร.084-1679-094