อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
กองสวัสดิการ

นางสาวสุภัทรา จันทะสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.088-7374-080

นางเฉลิมพร โพธิ์ศรีขาม
นักพัฒนาชุมชน
โทร.088-3338-041

นางสาวบุสดี หว่างแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร.081-2625-094