อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
                                                                           วิสัยทัศน์
                   “ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเกษตรกรรม  พร้อมสรรพสาธารณูปโภค  พัฒนาการศึกษาทุกระดับ    ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ”

          ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
          3.2.3. เป้าประสงค์
                   1.  การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย  มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่มีคุณภาพ
                   2.  ชุมชนมีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
                   3.  ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                   4.ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  ได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน  และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สืบสาน  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป
                   5.มีความมั่นคง  สงบ  เรียบร้อย  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาสังคมสังคมทุกรูปแบบ  สถาบันครอบครัวชุมชนอบอุ่นแข็งแรง  ป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติด  ปัญหาการทะเลาะวิวาท  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  บริหารจัดการ  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
                   6.พัฒนาความรู้  ความสามารถของบุคลากร  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ปรับปรุงพัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย  สะดวกเอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน
          3.2.4.  กลยุทธ์และตัวชี้วัด
                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                   กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในท้องถิ่นและเชื่อมระหว่างท้องถิ่น
                             ตัวชี้วัด  จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคม
                   กลยุทธ์ที่  2  พัฒนา  ปรับปรุง  และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
                             ตัวชี้วัด  จำนวนร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำประปา – ไฟฟ้าใช้
                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
                   กลยุทธ์ที่  1  พัฒนา  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ  การสร้างงาน  และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
                             ตัวชี้วัด  จำนวนร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
                   กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน
                             ตัวชี้วัด  จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น
                   กลยุทธ์ที่  3  การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ
                             ตัวชี้วัด  จำนวนของเกษตรกรที่ใช้น้ำเพิ่มขึ้น
                   กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
                             ตัวชี้วัด  จำนวนร้อยละของครัวเรือนที่ดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
                   กลยุทธ์ที่  5  สร้าง พัฒนา  ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
                             ตัวชี้วัด  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น
                   กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต. ให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนักท่องเที่ยว
                             ตัวชี้วัด  ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
                   กลยุทธ์ที่  1  จัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน
                             ตัวชี้วัด  จำนวนผู้ที่ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
                   กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาและส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
                             ตัวชี้วัด  จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการพัฒนา
                   กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม  สืบสานจารีตประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป
                             ตัวชี้วัด  ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณีต่าง ๆ
                   กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาคนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำความรู้  เกิดภูมิคุ้มกัน
                             ตัวชี้วัด  จำนวนประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรมเพิ่มขึ้น
                   กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริม  สืบทอดองค์ความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ศูนย์กลางการศึกษา  วัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน
                             ตัวชี้วัด  ร้อยละของงบประมาณสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
                   กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
                             ตัวชี้วัด  จำนวนประชาชนมีสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ดีขึ้น
                   กลยุทธ์ที่  2  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                             ตัวชี้วัด  จำนวนหมู่บ้านที่ห่างไกลยาเสพติด
                   กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและการสังคมสงเคราะห์
                             ตัวชี้วัด  จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
                   กลยุทธ์ที่  4  เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                             ตัวชี้วัด  จำนวนหมู่บ้านที่ห่างไกลอบายมุขปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่ป้องกันได้
                   กลยุทธ์ที่  5  เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
                             ตัวชี้วัด  จำนวนหมู่บ้านที่ยึดหลักประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิต
                   กลยุทธ์ที่  6  จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา  สถานที่พักผ่อนและสวนสาธารณะ
                             ตัวชี้วัด  จำนวนสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนเพิ่มขึ้น
                   กลยุทธ์ที่  7  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  แข่งขันกีฬาและนันทนาการ
                             ตัวชี้วัด  จำนวนร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกาย
                   กลยุทธ์ที่  8  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
                             ตัวชี้วัด  จำนวนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
                   กลยุทธ์ที่  9  จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย  การจัดการขยะและสิ่งปฎิกูล
                             ตัวชี้วัด  จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะเพิ่มขึ้น
                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
                   กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
                             ตัวชี้วัด  ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
                   กลยุทธ์ที่  2  ปรับปรุง  พัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
                             ตัวชี้วัด  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
                   กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม  พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
                             ตัวชี้วัด  จำนวนบุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น
                   กลยุทธ์ที่  4  ปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัยสะดวกเอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน
                             ตัวชี้วัด  จำนวนวัสดุ  ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงานมีความสะดวกเพิ่มขึ้น
 
 

 
View : 1180