อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

อบต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

นายปริญญา ฉ่ำมณี
นายก อบต.ธวัชบุรี
โทร.098-6859128

นายวิรัตน์ ศรีทองแดง
รองนายกฯ
โทร.089-5778179

นายเกรียงไกร ประจัญพล
รองนายกฯ
โทร.083-2863080

นายเขตร์ ฝางแดง
เลขานุการนายกฯ
โทร.0810527049

นางภัชราพร ธีรธนวัฒน์
รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ธวัชบุรี
โทร.093-3955242

นางภัชราพร ธีรธนวัฒน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี
โทร. 093-3955242